Aanmelden op de Mare.

Wilt u uw kind aanmelden op de Mare? Dat kan! Kinderen die het huidig schooljaar (2024-2025) 4 jaar worden, kunnen zich aanmelden voor groep 1. Kinderen die komend schooljaar (2025-2026) 4 worden, kunnen zich vanaf hun 3e verjaardag aanmelden. 

Voor het huidige schooljaar (2024-2025) is er nog beperkt plek in de groepen 2, 6 en 8. In de groepen 3, 4, 5 en 7 zijn geen plekken beschikbaar. 
 
Wachtlijst 
Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5). In de onderbouw (groep 1 en 2)
en in de bovenbouw (groep 6 en 8) zijn er nog plekken beschikbaar.  
 
Het kan voorkomen dat wij gezien de groepsgrootte genoodzaakt zijn ook te starten met een wachtlijst in de andere bouwen. Op het moment dat dat speelt, wordt u hierover geïnformeerd op de website en bij aanmelding. Kinderen die al een broer en/of zus op De Mare hebben, krijgen bij het starten van een wachtlijst voorrang. 
 
Bij het bepalen of we vol zitten, hanteren we deze groepsgrootte: 
Onderbouw: 25 leerlingen in februari, 28 leerlingen in juni  
Middenbouw: 28 leerlingen 
Bovenbouw: 28 leerlingen 
 
Informatie aanmelden groep 1  
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze
school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  
  
Stappen voor het aanmelden  
Eerst kennismaken 
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding bij onze administratie via info@obsdemare.nl. Daarnaast vindt u veel informatie van onze school op deze website en op de website www.scholenopdekaart.nl   Heeft u hierna nog specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de bouw waarin uw kind op school zou starten. Voor de onderbouw is dit Winnie Hoogvorst (winnie.hoogvorst@stichtingboor.nl), voor de middenbouw Mariska van Noordenne (mariska.vannoordenne@stichtingboor.nl) en voor de bovenbouw Tamara Brussel (tamara.brussel@stichtingboor.nl)    
  
Aanmelden  
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier. Deze formulieren zijn
overigens ook op onze site te downloaden. Op dit formulier beantwoordt u vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.   
  
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op: Klik hier  
  
In de aanmeldperiode zal de school, indien u daarvoor toestemming gegeven heeft, contact opnemen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school waar uw kind naartoe gaat. Mogelijk neemt de school in deze periode ook contact met u op. 
  
Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.   
  
Zorgplicht  
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn. Als dit niet zo is, dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.   
Wij hebben geen zorgplicht:  

-Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben  aangegeven dat we vol zitten. 

-Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. De Mare heeft een openbare identiteit en werkt vanuit de montessorivisie. 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 
  
 
Wendagen  
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, ontvangt u rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden een mail. In deze mail informeren we u over de groep waarin we uw kind plaatsen. Daarnaast ontvangt u de gegevens van de leerkracht, zodat u contact kunt opnemen. U spreekt met de leerkracht de wenochtenden af (in de regel 2 ochtenden) en de startdatum. 
  
Informatie aanmelden zij-instroom  
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.   
  
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.    
  
Indien mogelijk wordt er een proefochtend afgesproken met de leerkracht bij wie uw kind geplaatst zal worden. Mocht dit door bijvoorbeeld een verhuizing niet mogelijk zijn, dan kan uw kind na de inschrijving direct starten.  


Om aan te melden kunt het aanmeldformulier invullen en uw gegevens achterlaten bij onze administratie via info@obsdemare.nl

Aanmeldformulier 3 jarige kinderen

Aanmeldformulier zij-instroom