MR / GMR

De MR vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar.
De bijeenkomsten vinden plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw of Online middels Teams aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.
Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn

Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan:

  • vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting
Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven.
Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
Heeft u interesse in een rol binnen de medezeggenschapsraad dan kunt u zich t.z.t.kandidaat stellen.
 

Vergaderdata 2023-2024 (aanvang 19.30 uur)

De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw of Online middels Teams en zijn openbaar.
Klik op de datum voor de vergaderpunten.25 april 2024
30 mei 2024
27 juni 2024

 


Oudergeleding
                   
             
Mevr. Bijl
Secretaris
  Mevr. Balgobind   Mevr. Verrijp   Mevr. Doghmi      
                   
                   

Lerarengeleding
                  
        ‚Äč  
Mevr. de Rooij   Mevr. Snijders   Mevr. de Zeeuw  

Mevr. Hoekstra

  Mevr. de Boer-Biemans  

   
GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,
de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl
(kies Medezeggenschap/GMR-po).
De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .
  


Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.