MR / GMR

De MR vergadering komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar.
De bijeenkomsten vinden plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw of Online middels Teams aan de hand van een van te voren vastgestelde agenda.
Naar aanleiding van deze agenda en de inhoud van de vergadering worden notulen gemaakt, welke na goedkeuring hier op de site te lezen zijn

Waar houdt de M.R. zich mee bezig?
Onze medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van beleidsterreinen. 
Te denken valt aan:

  • vaststellen zorgplan
  •  vaststellen schoolplan
  •  vaststellen schoolactiviteitenplan
  •  veiligheid (b.v. verkeerssituatie)
  •  beheren en innen ouderbijdrage
  •  opstellen begroting
Ook komen onderwerpen aan de orde die de oudergeleding ter ore zijn gekomen en die een antwoord behoeven.
Dit kunnen huishoudelijke zaken betreffen die snel  op te lossen zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn te realiseren zijn.
Heeft u interesse in een rol binnen de medezeggenschapsraad dan kunt u zich t.z.t.kandidaat stellen.
 

Vergaderdata 2022-2023 (aanvang 19.30 uur)

De vergaderingen vinden plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw of Online middels Teams en zijn openbaar.
Klik op de datum voor de vergaderpunten.


22 juni 2023 - Online
29 juni 2023 teamkamer 
 


Oudergeleding
                   
           
Dhr. El-Khetabi
 
 

Mevr. Bijl
Secretaris

  Mevr. Balgobind
 
  Mevr. Verrijp
 
  Mevr. Doghmi
 
 
                   
                   

Lerarengeleding
                  
        ‚Äč  
Mevr. Broeksma
voorzitter
  Mevr. Snijders
 
  Mevr. Vural
 
 

Mevr. Hoekstra
 

     Bekijk hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:
 
 


Notulen
 

2022-2023 13-10-2022 01-12-2022 19-01-2023  
  16-03-2023 19-04-2023  25-05-2023  
         
           
2021-2022 09-12-2021 13-01-2022 28-03-2022    
  12-04-2022 13-05-2022 07-06-2022    
2020-2021 14-01-2021 20-05-2021 01-06-2021 01-07-2021  
  13-07-2021        


Klik hier voor de Nieuwsbrief van de MRKlik hier voor:

Jaarplanning MR

Jaarverslag MR

   
GMR

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare scholen of een deel ervan aangaan,
de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het   functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR'en) van de scholen. De MR'en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl
(kies Medezeggenschap/GMR-po).
De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR'en van de basisscholen .
  


Denkt u er over om u kandidaat te stellen, bekijk dan de volgende brochure.