ProtocollenKlik op de link voor het document klachtenregeling op de Mare:

Klachtenregeling
Klachtenregeling – OBS De Keerkring
 
De vertrouwenspersoonop de Mare is Anne-katrijn.
vanuit BOOR zijn externe vertrouwenspersonen: 
Seema Ouweneel, Arnoud Kok en Jakkie Ames

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klik op de link voor het document Toelating, Schorsing en Verwijdering op de Mare:

Toelating, Schoring en Verwijdering

 
De vertrouwenspersoonop de Mare is Anne-katrijn.
vanuit BOOR zijn externe vertrouwenspersonen: 
Seema Ouweneel, Arnoud Kok en Jakkie Ames

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klik op de link voor het gedragsprotocol van de Mare:

Gedragsprotocol
Het gedragsprotocol – SWS De Wending- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klik op de link voor het pestprotocol van de Mare:

Pestprotocol
Anti-Pestprotocol - Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klik op de link voor het Schoolondersteuningsprofiel van de Mare:

School Ondersteunings Profiel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SISA

De Mare is net als alle andere scholen in de regio Rotterdam aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en is een computersysteem. Hierin geven professionals aan dat zij betrokken zijn bij uw kind.

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gbeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.

Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken.

SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.

Kijk voor meer informatie op www.sisa.rotterdam.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Mare werkt met De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Hoe werkt de meldcode?
De meldcode is bedoeld voor (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis:

1. In kaart brengen van signalen met behulp van de signalenkaart.
    De kindcheck is onderdeel van deze stap en is bedoeld voor professionals om kindermishandeling door volwassen        cliënten vroegtijdig te herkennen.

2. Overleggen met een collega of indien nodig met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en              kindermishandeling. Op De Mare zijn er drie aandachtsfunctionarissen die hierover geconsulteerd kunnen worden.

3. In gesprek gaan met de betrokkene(n) om zorgen te bespreken. Ook hier kan de aandachtsfunctionaris een                    ondersteunende rol hebben.

4. Afweging maken van de ernst van de situatie. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met Veilig Thuis.

5. Een beslissing nemen. Het afwegingskader in de meldcode helpt de professional bij het nemen van een beslissing.        Indien het besluit genomen wordt te melden bij Veilig Thuis, zal de directie hier altijd bij betrokken zijn.

Professionals nemen beslissing
De professionals nemen in stap 5 van de meldcode op basis van 2 vragen een beslissing:
- Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
- de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
- de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
- de hulp leidt tot blijvende veiligheid.

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
- Professionals maken een melding bij Veilig Thuis als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
  Of als hulp verlenen op basis van één van de bovenstaande punten niet mogelijk is.

De professional legt alle doorlopen stappen vast in een leerling dossier.