Veiligheid

Fysieke maatregelen

Fysieke maatregelen op het gebied van veiligheid. Het afgelopen decennium hebben we op de Mare een aantal fysieke maatregelen genomen om de veiligheid van uw kinderen en onze medewerkers te vergroten.

Ieder jaar hebben we hiervoor een budget ter beschikking gesteld.

Wat is er zoal geïmplementeerd:

-extra brandblussers, inclusief onderhoudscontract,op vitale plekken 
-aanschaf blusdekens
-verbanddozen die voldoend aan de BHV-richtlijnen.  
-aanschaf tekentangen
-aanschaf gifwijzers
-aanschaf  bordjes met verwijzing: Wat te doen bij ongeval/brand
-cursusaanbod BHV vergroot        
-cursus “Levensreddend handelen”  is gevolgd door het gehele team
-aanschaf AED-apparaat
-cursus behorende bij het AED-apparaat voor 5 personeelsleden

Het up to date houden van de RIenE, met bijbehorend PvABovenstaand is geen afgerond geheel.
Veiligheid blijft onze aandacht houden en de genoemde lijst zal dan ook in de toekomst aangevuld worden.
 

Anti AgressieSociale veiligheid vinden we op onze school zeer belangrijk. U mag van de school verwachten dat we respectvol en professioneel met uw kind omgaan. Wij verwachten van de ouders en de kinderen eveneens een respectvolle en fatsoenlijke houding waarin agressie geen plaats heeft. Mocht er onverhoopt toch een meningsverschil optreden dan zullen we gezamenlijk een oplossing moeten vinden.
Bovenstaande vindt zijn grondslag in het AGSI-protocol zoals dat door ons bestuur is voorgesteld en we verwijzen hier dan ook graag naar.

Anti Agressie Protocol

Pestprotocol 'De Mare'
 

Medicijngebruik 


Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd worden. Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.  Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt die tijdens de schooltijden moeten worden ingenomen dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school. Ieder schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijn-verstrekking” opnieuw gebeuren. Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school door een nieuwe “Verklaring medicijngebruik” in te vullen en op school in te leveren. Deze verklaring is op de administratie van de school verkrijgbaar. Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind. Bovenstaande is een uittreksel van het complete protocol. Dit is na te lezen bij de administratie van de school.
 

Verkeerssituatie


 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Graag vragen wij wederom aandacht voor de verkeersproblematiek rondom onze scholen.
Via verschillende kanalen bereiken ons berichten dat de situatie op de weg nog steeds onveilig is.
Kinderen en ouders maken regelmatig gevaarlijke situaties mee.
Gelukkig gaat het vaak nog net goed, maar er zijn ook gevallen bekend dat doktersbezoek noodzakelijk werd.
U begrijpt dat dit voor eenieder onwenselijk is.
Ook klagen buurtbewoners over het gegeven dat er geparkeerd wordt op plekken waar dit niet is toegestaan.
Denk hierbij aan het trottoir, maar ook aan invalidenparkeerplaatsen.
Beide vormen van parkeren worden op last van de politie door de dienst “Stadstoezicht” geverbaliseerd. 
 
Inmiddels is vanuit de Medezeggenschapsraad een brief gestuurd naar de gebiedscommissie.
Deze commissie buigt zich over bovengenoemde problematiek en probeert oplossingen te formuleren.
 
Voor de veiligheid van ouders en kinderen verzoeken wij u nogmaals dringend de verkeersregels in acht te nemen. 

Directie de Mare.