Kwaliteit

 

Kijk voor de onderwijsresultaten van obs de Mare op scholenopdekaart.nl
 
In het schooljaar 2010-2011 is onze school bezocht door de Montessori isitatiecommissie en de rijksinspectie. De visitatiecommissie had als doel het pedagogisch en didactisch klimaat te beoordelen van onze school en in het bijzonder het montessoriaanse karakter hiervan. De rijksinspectie (toezicht van het onderwijs) wenste de volgende onderwerpen te beoordelen: zorg, kwaliteit en opbrengsten (zowel de tussenopbrengsten als de eindopbrengsten).Onderstaand vindt u een verslag van beide bezoeken.
 
De visitatiecommissie:
De commissie bestond uit 3 leden, afgevaardigd door de Nederlandse Montessori Vereniging. Zij hebben de meeste klassen bezocht en hier een observatielijst over ingevuld. Tijdens het eindgesprek met het managementteam bleek dat de beoordeling over de hele linie zeer positief was. Op nagenoeg alle onderdelen scoorden we een ++. Slechts een enkel onderdeel werd als + beoordeeld. Dit stemt ons zeer tevreden, vooral voor de toekomst. We zijn de goede weg ingeslagen en blijven deze bewandelen. De commissie verleent ons hierbij wederom de 5-jaarlijkse erkenning “Montessorischool”.  Enkele citaten uit dit rapport:
 
 • Montessorischool de Mare ademt rust uit.
 • Het sfeervolle gebouw ziet er tot in de puntjes verzorgd uit, zowel wat betreft de gangen, als de lokalen, als het plein.
 • De kinderen werken hard en gedragen zich wellevend.
 • De school koestert de Montessoritradities.
 • De school werkt met Montessorimaterialen.
 • De Mare beschikt over een groot aantal vakleerkrachten.
 • De kinderen verzetten veel werk. 
 
 
De rijksinspectie:
De rijksinspecteur heeft onze school bezocht op  10 september 2015 in het kader van het 4-jaarlijkse bezoek. Voorafgaand aan dit aangekondigde bezoek hebben wij zelf onze organisatie nog eens kritisch onder de loep genomen. Deze analyse leidde er al toe dat we met een gerust gevoel het bezoek konden afwachten. We waren vol vertrouwen. Dit gevoel bleek niet onterecht te zijn, getuige het onderstaande. De rijksinspecteur heeft enkele klassen bezocht (een goede doorsnee van onder- midden- en bovenbouw). Gekeken is vooral naar de opbouw van de lessen, de werkhouding van de kinderen en de geboden kwaliteit overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Na dit klassenbezoek heeft de rijksinspecteur uitgebreid gesproken met het managementteam, waar klassenoverstijgende onderwerpen aan bod zijn gekomen (zie bovengenoemde onderwerpen). Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan de wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.
Tijdens de inleiding van dit gesprek sprak de rijksinspecteur zijn waardering uit voor de rust, orde, werkhouding e.d. die op onze school heerst. Uiteindelijk bleek dat we op alle terreinen met een 3 of 4 werden gewaardeerd (de hoogste scores). Enkele citaten uit dit rapport:
 
 • de kwaliteit van het onderwijs op de Mare is voor alle onderzochte  indicatoren op orde
 • de Mare is steeds meer handelings- en opbrengstgericht gaan werken de  afgelopen jaren.
 • het Montessoriaanse karakter heeft de school behouden, en is merkbaar en zichtbaar
 • de school maakt op uitstekende wijze gebruik van alle mogelijkheden die de Montessori-didactiek en pedagogiek bieden
 • de leraren begeleiden en sturen op professionele wijze
 • de rust en het uitstekende werkklimaat valt in positieve zin op
 • leerlingen zijn uiterst gemotiveerd en geconcentreerd aan het werk
 
 
Sinds het laatste inspectiebezoek heeft de school stapsgewijs een compleet, sluitend en samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures ingevoerd voor het volgen van de prestaties van leerlingen. De resultaten van de verschillende toetsen worden gedegen geanalyseerd. Deze analyses leiden tot individuele handelingsplannen. De samenstelling van deze handelingsplannen is goed en volledig. Met de invoering van methodeonafhankelijke toetsen kan de school aangeven dat de resultaten op voldoende niveau liggen, zowel aan het eind van, als ook tijdens de schoolperiode.Om de leesprestaties verder te verhogen heeft de school een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen ingevoerd. De uitgangspositie van de school is en blijft om elke leerling op zijn maximale niveau te laten presteren. Hiervoor worden leerrendementen van de leerlingen in kaart gebracht en ook met de ouders besproken.
De school wordt aangestuurd door een professioneel managementteam, bestaande uit de directie, de drie bouwcoördinatoren en de twee intern begeleiders. De school heeft een volledig jaarplan en jaarverslagcyclus ingevoerd. De verbeteractiviteiten worden uiterst planmatig uitgevoerd, waarbij verantwoordelijkheden en tijdpaden zijn vastgelegd. 
 
Conclusie:
 • De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Mare op orde is.
 • Het basisarrangement blijft gehandhaafd.
 • Tevens zijn er geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.